The Kardashians season 3 premieres with Kim beating Beyoncé to the punch

The Kardashians season 3 premieres with the Kardashians beating Beyoncé to the punch — but with what? Here's what happened.

The Kardashians season 3 premieres with Kim beating Beyoncé to the punch
The Kardashians season 3 premieres with the Kardashians beating Beyoncé to the punch — but with what? Here's what happened.